Hjälpmedel

Ansvaret för hjälpmedel ligger hos olika aktörer beroende på i vilket sammanhang och de skall användas, i vardagen eller som arbetshjälpmedel.

Hjälpmedel för det vardagliga livet

Landsting, regioner och kommuner har ansvar för hjälpmedel i det vardagliga livet. Landstingen och regionerna ansvarar för de hjälpmedel som underlättar kommunikation för den som är döv, har hörselnedsättning eller dövblindhet.

Man vänder sig till landstinget för att få ett hjälpmedel. Det kallas att få hjälpmedlet förskrivet. När det gäller hjälpmedel för kommunikation är det ofta audionommottagning eller hörselmottagning man vänder sig till. Där träffar man en förskrivare som bedömer vilket behov man har av hjälpmedel.

Arbetshjälpmedel

Arbetsgivaren har det huvudsakliga ansvaret för att arbetsplatsen och arbetssituationen fungerar för den som arbetar. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ger bidrag för hjälpmedel som behövs i arbetslivet och anpassning av arbetsplatsen.

Mer information på webben

1177 Vårdguiden har information om hur du kan få ett hjälpmedel och beskrivningar av olika hjälpmedel som underlättar för olika behov. Information finns bland annat om alternativ telefoni som hjälpmedel för att ringa. Det finns även information om hörapparater och annan förstärkande teknik och om tolkcentraler.

Information för dig som kan behöva hjälpmedel för att ringa finns på webbplatsen e-kommunicera.nu. Där finns även kontaktuppgifter till den verksamhet du kan vända dig till i ditt landsting eller din region för att få hjälpmedel för att ringa.

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor har på sin webbplats information om vart man kan vända sig i sitt landsting för att få rehabilitering, habilitering och hjälpmedel.

Lagar

I Hälso- och sjukvårdslagen finns bestämmelser om landstingets generella ansvar för att tillgodose medborgarnas behov av hälso- och sjukvård. Landstinget ska erbjuda invånarna habilitering och rehabilitering, hjälpmedel för människor med funktionsnedsättning och tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade.

En ny patientlag trädde i kraft 1 januari 2015 som innebär att alla, oavsett bakgrund, har rätt att få den information man behöver av vårdpersonalen för att förstå och vara delaktig i till exempelvis vårdval och behandlingar. Informationen ska vara anpassad till den enskildes situation och förutsättningar. Det innebär att man ska få en tolk eller skriftlig information för att förstå hur en undersökning kommer att gå till.

Senast granskad: 2017-01-22