Barnperspektivet – FN-konventionen

Barnperspektivet är tydligt i FN-konventionen som gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

En av principerna i artikel 3 är respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn med funktionsnedsättning och deras rätt att bevara sin identitet.

Artikel 7 rör särskilt barn med funktionsnedsättning. Där står att alla nödvändiga åtgärder ska genomföras för att säkerställa att barn med funktionsnedsättning fullt ut ska kunna få sina mänskliga rättigheter på lika villkor som andra barn. Kopplingen till Barnkonventionen är tydlig då det anges att barnets bästa ska komma i främsta rummet, liksom rätten för barn med funktionsnedsättning att komma till tals.

Andra artiklar där barn omnämns är artikel 8, 16, 18, 23, 24, 25 och 30.

Senast granskad: 2015-11-25