Folkhälsopolitik – FN-konventionen

Enligt FN-konventionen har personer med funktionsnedsättning rätt till bästa möjliga hälsa och ska inte utsättas för diskriminering.

Artikel 25 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning handlar om hälsa. Sverige ska genomföra de åtgärder som behövs för att garantera tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster för personer med funktionsnedsättning.

Rätten till hälsa handlar inte bara om frånvaro av sjukdom, utan om att ha samma möjligheter till god hälsa som den övriga befolkningen. En rad faktorer som diskriminering, ekonomisk otrygghet och brist på delaktighet och inflytande spelar en viktig roll för hälsotillståndet.

Därför är det inte bara artikel 25 (om hälsa) som är betydande att lyfta fram i detta sammanhang. Andra viktiga artiklar är bland annat artikel 3 (delaktighet), artikel 5 (icke-diskriminering och jämlikhet), artikel 29 (politiskt deltagande) samt artikel 30 (deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott).

Så här kan man arbeta

  • Uppmuntra och främja fysisk aktivitet. Arrangera friskvårdsinsatser som alla kan delta på.
  • Eftersträva ett öppet klimat på arbetsplatsen där medarbetarna känner sig delaktiga och lyssnade på.
  • Bristande tillgänglighet skapar ohälsa. Se till att tillgängligheten är god i de egna lokalerna, på konferenser och vid personalutflykter. 

Senast granskad: 2014-09-02