Fysisk tillgänglighet – FN-konventionen

Enligt FN-konventionen ska personer med funktionsnedsättning ha tillgång till fysiska miljön, transporter, information och kommunikation på lika villkor som andra.

Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor som andra. Tillgänglighet är en allmän princip som går igenom hela konventionen.

Personer med funktions­nedsättning ska kunna besöka och vistas i inne- och utemiljöer. Tillgänglighet i fysisk miljö handlar om att människor med nedsatt funktionsförmåga ska kunna förflytta sig säkert och självständigt, hitta dit man ska och förstå när man är framme. Man ska självständigt kunna använda och vistas i utomhusmiljöer samt i byggnader. Det är lika viktigt att man kan ta sig ut ur byggnaden i en nödsituation.

Rätten att leva självständigt beskrivs i artikel 19 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I artikel 9 i framgår att samhället ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation.

Så här kan man arbeta

För att komma till rätta med bristande tillgänglighet är det viktigt att ha kunskap om god tillgänglighet och vad som kan utgöra hinder. Det handlar om att ha kunskap om lagar och regler och om att skapa en förståelse för tillgänglighetsfrågan ur ett funktionshindersperspektiv.

Öka den fysiska tillgängligheten genom att identifiera och ta bort hinder. Människor är olika och har olika behov och önskemål. Detta ska vara utgångspunkten när man planerar och genomför förändringar. Byggnader och utemiljöer ska utformas så att de fungerar för alla.

  • Entrén ska kunna användas av alla. Personer med funktionsnedsättning ska kunna ta sig fram till och in genom entrén. Tunga dörrar ska undvikas.
  • Om det finns nivåskillnader ska det finnas hiss eller ramp. Tänk på att endast några centimeters nivåskillnad kan vara ett oöverstigligt hinder.
  • Man ska kunna hitta fram till receptionsdisken. Ett ledstråk kan ge stöd för personer med synnedsättning. En nedsänkt receptionsdisk underlättar att kommunicera med en person som använder rullstol. Teleslinga och annan hörselteknisk utrustning underlättar för personer med hörselnedsättning.
  • Informera anställda och besökare om att undvika parfymer och doftande blommor.
  • Markera stora glasrutor och kontrastmarkera trappor.
  • Skyltar ska vara tydliga och lätta att läsa
  • Glöm inte att alla besökare och anställda ska kunna ta sig ut vid en nödsituation

Senast granskad: 2015-11-25