Jämställdhet – FN-konventionen

Jämställdhetsperspektivet är tydligt i FN-konventionen.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en av principerna i artikel 3 och ska genomsyra tillämpningen av rättighetsartiklarna. Enligt artikel 25 om hälsa ska jämställdhetsperspektivet beaktas när tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster säkerställs för personer med funktionsnedsättning.

Artikel 6 rör särskilt kvinnor med funktionsnedsättning. Där slås fast att kvinnor och flickor med funktionsnedsättning är utsatta för flerfaldig diskriminering. Därför ska staten genomföra åtgärder för att säkerställa att de fullt och likaberättigat får alla mänskliga rättigheter.

Artikel 16 anger att lagstiftning inriktad på kvinnor och barn med funktionsnedsättning ska införas för att säkerställa att fall av utnyttjande, våld och övergrepp identifieras, utreds och i förekommande fall lagförs.

Artikel 28 om tillfredsställande levnadsstandard nämner kvinnor, flickor och äldre med funktionsnedsättning.

Artikel 34 om Kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning anger att kommittén ska innehålla en balanserad fördelning mellan kvinnor och män.

Senast granskad: 2015-11-25