Kultur, medier och idrott – FN-konventionen

Enligt FN-konventionen ska konventionsstaterna se till att alla kan delta i kulturlivet på lika villkor.

Artikel 30 i konventionen, Deltagande i kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott, beskriver hur konventionsstaterna ska se till att alla har rätt att delta i kulturlivet på lika villkor.

Staten ska se till att alla kan ta del av och delta i medier. Därför finns det undantag från upphovsrättslagen när det gäller kulturella produkter i tillgängliga format.

Platser som erbjuder allmänheten kulturella aktiviteter ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det kan gälla biografer, idrottsanläggningar, museer, turistattraktioner och andra platser. Personer som behöver assistans för att anläggningarna ska vara tillgängliga har rätt till det.

Så här kan man arbeta

Fysisk tillgänglighet

För att kunna delta i kulturlivet på lika villkor som andra är det viktigt att lokalerna är fysiskt tillgängliga. Det gäller också idrottsaktiviteter och kulturella aktiviteter inom skolan och arbetslivet. Det är viktigt att göra rätt från början och att följa teknisk standard för tillgänglighet vid upphandlingar.

  • Se till att alla kan ta sig in i lokalerna genom samma entré.
  • Se till att alla kan orientera sig och röra sig fritt på anläggningen samt att toaletter och matställen är tillgängliga.
  • Se till att det finns tydliga skyltar, lättolkade symboler och ledstråk som visar vägen till anläggningen och inne i anläggningen.
  • Det ska finnas möjlighet att få assistans, till exempel ledsagning.
  • Det ska finnas lekplatser som är tillgängliga. Underlaget ska kunna fungera för rullstolar och det ska finnas ledstråk och orienteringspunkter.

Information och kommunikation

Alla har rätt att på lika villkor kunna delta i och ta till sig av kulturella utbud på lika villkor.

  • Se till att webbplatser, filmer, böcker och teaterföreställningar är tillgängliga för alla. Upphovsrättslagen gör undantag för flerfaldigande av böcker när det handlar om att göra dem tillgängliga för personer med läshinder på grund av funktionsnedsättning.
  • Se till att alla kan boka biljetter till evenemang. Webbplatser för att boka biljetter till evenemang ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Vid upphandling av webbplatser ska tillgänglighet finnas med från början och teknisk standard ska följas. Erbjud fler möjligheter att boka biljetter än via webben, till exempel via telefon.
  • Se till att program och filmer på tv, biografer och play-kanaler på webben är tillgängliga. Exempel på detta är textning, ljudslinga, teckentolkning, syntolkning, skrivtolkning och taktil tolkning.
  • Se till att teaterföreställningar är tillgängliga. Exempel på detta är textning, ljudslinga, teckentolkning, syntolkning, skrivtolkning och taktil tolkning.

Utbildning

Se till att personal på anläggningar som erbjuder kulturella aktiviteter och idrottsaktiviteter får utbildning om tillgänglighet.

Senast granskad: 2015-11-25