Rättsväsendet – FN-konventionen

Enligt FN-konventionen har personer med funktionsnedsättning samma rätt som alla andra att få hjälp av rättssystemet.

Vid rättsliga processer i domstol kan en person med funktionsnedsättning behöva stöd för att kunna delta aktivt i processen. Detta gäller oavsett om man deltar som vittne eller åtalad. Det kan också handla om stöd i ett undersökande eller förberedande skede, till exempel polisförhör.

För att säkerställa en effektiv tillgång till rättsystemet måste alla som arbetar inom rättsväsendet förstå vad som krävs. Det innebär att personal inom rättsväsendet behöver utbildning.

Så här kan man arbeta

Tillgängliga rättsprocesser

  • Se till att tillgängligheten är bra i de lokaler som vittnen och åtalade besöker i en rättsprocess så att alla kan delta på lika villkor. Det gäller såväl polisstationer som domstolslokaler, fängelser och andra institutioner.
  • Se till att det finns hissar och handikapptoaletter i lokalerna.
  • Informera anställda och besökare om att undvika parfymer och blommor.
  • Se till att det finns teleslinga och annan teknisk utrustning i lokalerna som används.
  • Se till att skriftligt underlag som är en del i processen, finns i tillgängliga format.

Information och kommunikation

En rättslig process handlar till stor del om att ta emot information och om att själv ge uttryck för sina upplevelser och åsikter. Det kan gälla alltifrån kontakten med en polis på gatan till förhöret på en polisstation eller en rättegång.

Ibland har den som anmäler ett allvarligt brott rätt till ett så kallat målsägandebiträde. Det är en person som hjälper till att föra ens talan. Personer med funktionsnedsättning kan ha rätt till ett målsägandebiträde även när det handlar om mindre allvarliga brott.

  • Se till att informera om att rätten till målsägandebiträde. Det finns också möjlighet att få hjälp av en stödperson som man själv utser. Det kan vara en vän, en arbetskamrat, en släkting eller någon från en ideell organisation.
  • Fråga den som anmäler ett brott, de som är vittnen och de som är åtalade om de har önskemål om information i något särskilt format. Det kan handla om hörselteknisk utrustning, skriftlig information i särskilda format som punktskrift och digitala format eller att anlita en tolk.
  • Se till att det finns rutiner för att kunna ta fram information i det format som den enskilde önskar. Det kan handla om att kontakt med ett tryckeri som trycker i punktskrift eller att ha en egen punktskriftsläsare och att ha rutiner för att beställa tolkar.

Senast granskad: 2015-11-25