Socialpolitik – FN-konventionen

Enligt FN-konventionen har alla människor har rätt till en tillfredsställande levnadsstandard.

Flera artiklar i konventionen berör socialpolitiken.

  • Artikel 19 om rätten att leva självständigt och att delta i samhällslivet, samt krav på olika former av samhällsservice i hemmet och i särskilda boenden.
  • Artikel 20 om personlig rörlighet och rätten till hjälpmedel, assistans och personlig service.
  • Artikel 25 om hälsa och att alla ska ha tillgång till hälso- och sjukvård.
  • Artikel 26 om habilitering och rehabilitering och att effektiva och ändamålsenliga åtgärder ska vidtas.
  • Artikel 28 om alla människors rätt till tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet.

Så här kan man arbeta

Det är viktigt att kontinuerligt arbeta med att förbättra tillgängligheten och att ha med alla aspekter av tillgänglighet när nya anläggningar och tjänster utvecklas.

  • Information ska finnas i tillgängliga format. E-tjänster och webbgränssnitt ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
  • Särskilt stöd ska erbjudas, till exempel teckentolkning.
  • Lokaler ska vara tillgängliga för alla.

Rättighetsperspektiv

När individutformade lösningar erbjuds är det viktigt att ha ett rättighetsperspektiv. Utgångspunkten är att en person med funktionsnedsättning har rätt till det stöd som behövs för att kunna delta jämlikt.

  • Utgå alltid ifrån individens behov och förutsättningar och erbjud så flexibla lösningar som möjligt.
  • Det är viktigt att de olika lösningarna inte skapar inlåsningseffekter, som att stöd bara erbjuds under kontorstid. Det skulle kunna leda till att det blir svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Senast granskad: 2015-11-23