Utbildningspolitik – FN-konventionen

Enligt FN-konventionen ska säkerställas att personer med funktionsnedsättning har tillgång till grundutbildning, högre utbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning.

Alla människor har rätt till utbildning. I artikel 24 i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning framgår det att ingen får diskrimineras eller utestängas från det allmänna utbildningssystemet.Rätten till utbildning ska ske på lika villkor. Det är kvaliteten på undervisningen och utbildningen som ska vara avgörande för resultaten.

I artikel 9 i konventionen ställs krav på tillgänglighet, när det gäller den fysiska miljön, tillgång till transporter samt information och kommunikation.

Konventionsstaterna ska också öka medvetenheten om personer med funktionsnedsättning och de rättigheter som finns. Det framgår av artikel 8 (Medvetandegörande om situationen för personer med funktionsnedsättning). Det kan till exempel innebära att det ska finnas utbildningsprogram för detta och att undervisningen ska präglas av respekt för rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Så här kan man arbeta

Informera om att det finns valmöjligheter

En elev med funktionsnedsättning har rätt att välja att gå i en integrerad skola och erbjudas utbildning på lika villkor som andra.

Samtidigt har varje elev rätt att välja en skolform som tillgodoser speciella behov och som erbjuder en utbildning som är anpassad för att eleven ska få bästa möjliga utvecklingspotential. En teckenspråkig elev ska kunna gå i en specialskola som erbjuder en teckenspråkig miljö, för att kunna uppnå samma resultat som elever utan funktionsnedsättning.

Erbjud stöd vid behov

Personer med funktionsnedsättning har rätt till anpassning eller stödåtgärder utifrån individens behov. Det kan till exempel gälla kognitiva hjälpmedel.

Se till att lokalerna är tillgängliga för alla

En elev med funktionsnedsättning ska kunna ta sig fram i lokalerna och delta i skolans verksamheter.

Se till att det finns kunskap om funktionsnedsättningar och att undervisningen passar elevernas behov

För att eleven ska kunna tillgodogöra sig utbildning på lika villkor måste det finnas kunskap om funktionsnedsättningar och hur undervisningen kan utformas för att passa varje elevs behov. Det kan till exempel handla om att anställa personal som kan teckenspråk eller punktskrift.

Senast granskad: 2015-11-25