Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering

Diskrimineringsförbudet kom 1 januari 2015 och ska stärka och komplettera andra lagar och regler om tillgänglighet. 

Bristande tillgänglighet innebär att en person med funktionsnedsättning missgynnas därför att man inte gjort skäliga tillgänglighetsåtgärder för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning. Vilka åtgärder som är skäliga bedöms utifrån bland annat lagens krav på tillgänglighet samt praktiska och ekonomiska förutsättningar.

Förbudet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor.

Ett förslag till ändring i diskrimineringslagen (2008:567) har tagits fram och föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. Ändringen avser bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. 

På Diskrimineringsombudsmannens webbplats finns information om Diskrimineringslagen.

Senast granskad: 2016-08-01