Mål för funktionshinderspolitiken

Funktionshinderspolitiken handlar om att skapa ett samhälle utan hinder för delaktighet och med jämlika levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning.

Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Om mänskliga rättigheter och varje individs möjligheter att utifrån sina förutsättningar delta i samhällslivets alla delar.

De nationella målen för funktionshinderspolitiken beslutades år 2000 i arbetet med den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare (prop. 1999/2000:79). Målen är ständigt aktuella och har ingen bortre tidsgräns.

Nationella mål

  • Samhällsgemenskap med mångfald som grund.
  • Samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet.
  • Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning.

Inriktning på arbetet

  • Identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för flickor, pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning.
  • Förebygga och bekämpa diskriminering.
  • Skapa förutsättningar för självständighet och självbestämmande.

Senast granskad: 2016-01-22