Folkhälsopolitik

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor i hela befolkningen, oavsett funktionsförmåga.

Målet gäller både förebyggande och hälsofrämjande insatser. En god folkhälsa bestäms av många faktorer som livsmiljö, samhällets struktur och levnadsförhållanden.

Inriktningsmål

I strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken har regeringen har satt upp två inriktningsmål för folkhälsopolitiken 2011-2016.

  • Uppföljningen av hälsans bestämningsfaktorer bör uppmärksamma hälsan för personer med funktionsnedsättning
  • Uppföljningen av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet nationellt, regionalt och lokalt ska omfatta hur detta inkluderar personer med funktionsnedsättning.

Senast granskad: 2016-08-04