It-politik

Utgångspunkt för it-politiken är att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska kunna ta del av den digitala infrastrukturen.

It-politik handlar om att skapa ett hållbart informationssamhälle. Ny teknik har stor inverkan på våra vanor, arbetsvillkor och vårt sätt att kommunicera och konsumera. Ett tillgängligt informationssamhälle öppnar för ökad självständighet för personer med funktionsnedsättning och leder till ökad livskvalitet och hållbar tillväxt.

I den digitala agendan för Sverige samordnas åtgärder på it-området. Agendan slår fast att alla ska kunna ta del av de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. 

Inriktningsmål

I strategin för funktionshinderspolitiken har regeringen har satt upp två inriktningsmål för it-politiken 2011-2016.

  • Tillgängligheten och användbarheten till offentliga webbgränssnitt ska öka.
  • Kunskapen och beställarkompetensen kring tillgänglighet och användbarhet ska stärkas i anslutning till offentliga upphandlingar av e-tjänster.

Senast granskad: 2016-08-04