Kultur, medier och idrott

Att kunna delta i kultur- och idrottslivet och ha tillgång till mångfalden av medier är grundläggande rättigheter.

Kulturens värden ska vara tillgängliga för alla, oavsett funktionsförmåga, och det ska vara möjligt för alla människor att utöva idrott och motion. Att ha tillgång till medier är en viktig förutsättning för att kunna utöva sin yttrandefrihet.  

Inriktningsmål

I strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken har regeringen har satt upp tre inriktningsmål för det prioriterade området kultur, medier och idrott 2011-2016.

  • Möjligheten för personer med funktionsnedsättning att delta i kultur- och idrottslivet ska förbättras.
  • Funktionshindersperspektivet ska vara integrerat i den ordinarie bidragsgivningen inom kulturområdet och idrottsområdet.
  • Medietjänster och film ska i högre utsträckning utformas på ett sätt som gör dem tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Senast granskad: 2016-08-04