Ökad fysisk tillgänglighet

Den fysiska tillgängligheten ska förbättras för personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att undanröja enkelt avhjälpta hinder.

Alla människor ska kunna leva självständiga liv. Men bristande tillgänglighet är fortfarande hinder för många. Man brukar tala om att miljön skapar hinder (funktionshinder) snarare än att individens nedsättning (funktionsnedsättning) är hindrande.

I mångt och mycket handlar bristande tillgänglighet om att de lagar som finns, inte tillämpas. I Plan- och bygglag finns regler kring tillgänglighet i byggd miljö. 

Inriktningsmål

I strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken har regeringen satt upp ett inriktningsmål för det prioriterade området Ökad fysisk tillgänglighet 2011-2016.

  • Den fysiska tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska förbättras, bland annat genom att enkelt avhjälpta hinder undanröjs.

Senast granskad: 2016-09-29