Rättsväsendet och Migrationsverket

Det övergripande målet är att ge personer med funktionsnedsättning ökade möjligheter att ta tillvara sina rättigheter.

Sverige ska vara ett tryggt land för alla oavsett vem man är eller var man bor. Frågor om bemötande och tillgänglighet bör vara en naturlig del av det utvecklings- och förändringsarbete som myndigheterna inom rättsväsendet bedriver.

Inriktningsmål

I strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken har regeringen satt upp ett inriktningsmål för området Rättsväsendet och Migrationsverket 2011-2016.

  • Kompetensen inom myndigheterna inom rättsväsendet kring förutsättningar och behov hos personer med funktionsnedsättning ska ytterliga stärkas.

Senast granskad: 2016-08-04