Socialpolitik

Socialpolitiken handlar om att garantera alla människor ett grundläggande skydd samt att erbjuda trygghet och välfärd oavsett funktionsförmåga.

Det kan till exempel handla om tillgång till hälso- och sjukvård eller rätten till individuellt stöd. Stöden finns till för att skapa förutsättningar för individen att kunna delta jämlikt i samhället och ska vara ett komplement i ett samhälle där vi identifierar och river hinder. Samhället ska utformas för alla, oavsett funktionsförmåga.

Inriktningsmål

I strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken har regeringen satt upp ett inriktningsmål för socialpolitiken 2011-2016.

  • Kunskapen om i vilken utsträckning de individuella stödens utformning bidrar till de övergripande funktionshinderspolitiska målen ska öka.

Senast granskad: 2016-01-25