Utbildningspolitik

Alla ska ha tillgång till utbildning, oavsett funktionsförmåga. Skolan ska hålla god kvalitet och alla barn och elever ska få det stöd de behöver.

En god utbildning är mycket viktig för den enskilde personens framtid, för att kunna delta i samhällslivet och för att kunna få ett arbete. 

Inriktningsmål

I strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken har regeringen satt upp tre inriktningsmål för utbildningspolitiken 2011-2016.

  • Varje barn, elev och vuxenstuderande ska ges förutsättningar att utveckla sina kunskaper så långt som möjligt.
  • Med utgångspunkt i de förtydligande bestämmelserna i plan- och bygglagen och i skollagen ska tillgängligheten samt uppföljningen av tillgängligheten för elever med funktionsnedsättning i förskola och samtliga skolformer förbättras.
  • Kunskaperna om funktionsnedsättningar och hur undervisningen kan utformas efter varje barns, elevs eller vuxenstuderandes behov ska förbättras.

Senast granskad: 2016-08-04