Strategi för genomförande

Regeringens strategi för funktionshinderspolitiken gäller åren 2011-2016 och anger politikens inriktning samt målen för samhällets insatser.

Att genomföra politiken handlar bland annat om att identifiera och undanröja hinder i samhället. Hindren kan vara bristande tillgänglighet, till exempel i lokaler, på allmänna platser eller otillgänglig kollektivtrafik. Det handlar också om tillgång till utbildning och arbete samt att minska socialt utanförskap.

För att nå målen har regeringen utsett 22 strategiska myndigheter och tio särskilt prioriterade politikområden under 2011-2016.

Uppföljning av strategin

Myndigheten för delaktighet ansvarar för uppföljningen av strategin. En gång om året under strategiperioden 2011-2016 har de strategiska myndigheterna redovisat vilka insatser de har genomfört under året, dess resultat och effekter, samt en lägesbedömning. De strategiska myndigheterna har nu lämnat sina sista resultatredovisningar och Myndigheten för delaktighet har lämnat en samlad utvärdering och analys till regeringen (30 juni 2016).

Senast våren 2017 ska regeringen redovisa sin slutliga uppföljning av strategin för funktionshinderspolitiken. 

Senast granskad: 2016-08-04