Strategiska myndigheter

22 strategiska myndigheter har åren 2011-2016 fått särskilt ansvar för funktionshinderspolitiken.

 • Arbetsförmedlingen
 • Arbetsmiljöverket
 • Boverket
 • Brottsoffermyndigheten
 • Domstolsverket
 • Folkhälsomyndigheten
 • Försäkringskassan
 • Kammarkollegiet
 • Konsumentverket
 • Kulturrådet
 • Migrationsverket
 • Myndigheten för yrkeshögskolan
 • Post- och telestyrelsen
 • Riksantikvarieämbetet
 • Rikspolisstyrelsen
 • Sjöfartsverket
 • Statens skolinspektion
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten
 • Statens skolverk
 • Socialstyrelsen
 • Trafikverket
 • Transportstyrelsen

Den 15 mars varje år under strategiperioden 2011-2016 har de strategiska myndigheterna rapporterat till regeringen och Myndigheten för delaktighet. Redovisningarna har handlat om hur myndigheterna har arbetat för att uppnå sina delmål,vilka insatser de genomfört samt resultat/effekter och lägesbedömning. Myndigheterna skulle också redovisa de samråd man haft med funktionshindersorganisationerna och andra berörda aktörer i arbetet med att genomföra och följa upp delmålen inom sitt verksamhetsområde.

Senast granskad: 2016-08-04