Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehållet Hoppa till högermenyn Om webbplatsen, tillgänglighetsinformation Sökfunktion Vanliga frågor och svar (FAQ) Kontakta oss Juridisk information

Frågor och svar

Information om uppföljningen samlat på ett ställe. Klicka på frågorna nedan för att hitta den information du söker.

Har du ytterligare frågor? Kontakta oss som arbetar med kommunuppföljningen på Myndigheten för delaktighet.
E-post kommunuppfoljning@mfd.se 
Telefon 08-600 84 35

---------

Varför genomförs uppföljningen?

Hur har frågorna valts?

Är det samma frågor varje år?

Vilka avgränsningar har uppföljningen?

Hur ser svarsfrekvensen ut?

Hur har poängen räknats fram?

Hur hanterar uppföljningen att alla kommunerna är olika?

Vad händer med resultaten?

Hur får jag tag på data från kommunuppföljningen?

Hur ofta genomförs kommunuppföljningen?

Kan jag svara på enkäten i efterhand?

Jag tycker inte att min kommuns svar stämmer

Vart vänder jag mig med synpunkter?

Vad är tillgänglighet och delaktighet?Varför genomförs uppföljningen?

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft i Sverige 2009. Ansvaret för implementeringen av konventionen ligger på hela det offentliga Sverige, det vill säga stat, landsting/region och kommun.

Trots att kommuner och landsting ansvarar för merparten av den samhällsservice och de miljöer vi bor, lever och verkar i har det tidigare saknats en samlad bild av hur arbetet med att skapa förutsättningar för ett samhälle på lika villkor oavsett funktionsnedsättning bedrivs på lokal nivå. Syftet med kommunuppföljningen är att ge en del av denna bild samt att hjälpa till att driva på utvecklingen framåt.

Uppföljningen ska kunna fungera som ett verktyg i kommunernas och kollektivtrafikmyndigheternas utvecklingsarbete. Kommuner och kollektivtrafikmyndigheter ska kunna följa sitt arbete samt ta del av hur andra kommuner och kollektivtrafikmyndigheter arbetar och på så sätt identifiera framgångsfaktorer samt utvecklingsmöjligheter. 

Hur har frågorna valts?

Frågorna har utvecklats med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt. I detta arbete har FN:s Högkommissarie för mänskliga rättigheters (OHCHR) indikatorstruktur för uppföljning av mänskliga rättigheter på nationell nivå använts. Strukturen baseras på de tre nivåerna struktur, process och resultat.

I arbetet med att skapa enkäterna och ta fram indikatorer och frågor har Myndigheten för delaktighet haft arbetsgrupper kring varje område som enkäterna följer upp. Arbetsgrupperna har bestått av representanter från enskilda kommuner, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt utvalda myndigheter verksamma inom respektive område. Utöver arbetsgrupperna har även Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), varit en del i processen med att ta fram indikatorer och frågor. Slutligen har Myndigheten för delaktighet genomfört samråd med funktionshindersorganisationer kring enkäterna.

Ett flertal ställningstaganden har tagits i arbetet med att skapa indikatorer och frågor. Exempelvis ska indikatorerna och frågorna enbart mäta sådant som kommunerna och kollektivtrafikmyndigheterna själva kan påverka utvecklingen av, indikatorerna och frågorna ska vara relevant för alla kommuner, indikatorerna och frågorna ska kunna fungera som ett verktyg i kommunernas och kollektivtrafikmyndigheternas utvecklingsarbete.

Är det samma frågor varje år?

Uppföljningen utvecklas kontinuerligt för att på bästa sätt fånga arbetet med att skapa förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning inom de olika områdena som enkäterna följer upp. En viktig del i det arbetet är att bearbeta synpunkter och utveckla enkätfrågorna. Samtidigt finns ett stort värde i att ändra med försiktighet då det underlättar för kommunerna att följa sitt arbete över tid.

Mellan 2014 års enkäter och 2015 år enkäter har ett relativt stort antal frågor ändrats i syftet att öka enkäternas validitet. Detta försvårar jämförelser mellan 2014 och 2015. 

Vilka avgränsningar har uppföljningen?

Uppföljningen följer det arbete som görs på lokal nivå för att skapa förutsättningar för att öka tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning inom områdena arbetsmarknad, utbildning, fysisk tillgänglighet, idrott, kultur och transport.

Uppföljningen baseras på ett urval frågor och fångar därför inte alla delar av det arbete som sker i kommunerna och på kollektivtrafikmyndigheterna. Resultaten bör tolkas med utgångspunkt i detta.

Utbildningsenkäten omfattar endast grundskolan och grundsärskolan. Förskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning omfattas inte då detta är för omfattande för en och samma enkät samt för att ansvaret för de olika utbildningsformerna ofta är åtskilt i kommunerna.

Hur skickas enkäterna ut?

Enkäterna skickas ut med hjälp av ett digitalt enkätverktyg till Sveriges 290 kommuner och samtliga 21 regionala kollektivtrafikmyndigheter. Enkäterna har adresserats till info-/registrator adresser med hänvisning till ansvariga på lämplig förvaltning inom kommunen respektive ansvariga på kollektivtrafikmyndigheterna. Information om att enkäterna gått ut skickas även till samtliga kommunstyrelseordföranden, tillgänglighetssamordnare, samt till de personer som besvarat enkäterna året innan.

Svarstiden för enkäterna är ungefär en månad och påminnelser går ut vid flera tillfällen. Enkätlänkarna går att skicka vidare och enkäterna kan besvaras tillsammans med flera personer inom varje kommun respektive kollektivtrafikmyndighet. 

Hur ser svarsfrekvensen ut?

Antalet kommuner som väljer att delta i uppföljningen har hitintills ökat för varje år. År 2014 låg svarsfrekvensen för kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter mellan 53-86 procent beroende på enkät. År 2015 låg svarsfrekvensen mellan 65-86 procent beroende på enkät. År 2016 låg svarsfrekvensen mellan 68-80 procent beroende på enkät. Nedan visas svarsfrekvensen för respektive enkät och år.

Tabell 1: Svarsfrekvens per enkät och år i procent

Enkät

2014

2015

2016

Arbetsmarknad

59

65 (+6)

69 (+4)

Fysisk tillgänglighet

59

65 (+6)

68 (+3)

Idrott

65

71 (+6)

80 (+9)

Kultur

65

72 (+7)

79 (+7)

Utbildning

53

68 (+15)

70 (+2)

Transport*

86

86 (0)

76 (-9)

* Transportenkäten besvaras av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna som totalt är 21 stycken.

Hur räknas poängen fram?

Poängen grundar sig på kommunernas och kollektivtrafikmyndigheternas svar i enkäterna. För varje poänggivande fråga ges 0, 1, 2 eller 3 poäng beroende på valt svarsalternativ. Den sammanlagda poängen för varje enkät räknas sedan ut. Mer information om poängsättning för varje enskild indikator finns på webbplatsen där de enskilda kommunernas resultat redovisas och nås genom att klicka på den indikator som är av intresse.

Vissa frågor i vissa enkäter är inte relevanta för alla kommuner. Exempelvis innehåller transportenkäten frågor om färdtjänst vilket inte alla regionala kollektivtrafikmyndigheter ansvarar för. De myndigheter som ansvarar för färdtjänst har därför möjligheten att samla in fler poäng än andra myndigheter. För att göra poängsättningen rättvisa har den myndighet som inte ansvarar för färdtjänst totala poäng dividerats med antal möjliga poäng för just den myndigheten. På så sätt justeras poängen för de kollektivtrafikmyndigheter som inte ansvarar för färdtjänst. Samma metod används för de andra frågorna och enkäterna som detta gäller för.

Att en kommun eller kollektivtrafikmyndighet får höga poäng betyder inte automatiskt att en person med någon form av funktionsnedsättning upplever denna kommun eller region som mer tillgänglig än en kommun eller region som fått lägre poäng. Poängen ska främst ses som en indikation på i vilken utsträckning kommunerna och kollektivtrafikmyndigheterna aktivt arbetar för att öka delaktigheten och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning på lokalnivå.

Hur hanterar uppföljningen att alla kommunerna är olika?

En viktig aspekt i utformningen av uppföljningen har varit att beakta att alla kommuner och kollektivtrafikmyndigheter är olika. Frågorna har därför utformats på så sätt att de ska vara möjliga att svara på oberoende av kommunstorlek och andra olikheter. I vissa fall innehåller enkäterna frågor om sådant som enskilda kommuner eller kollektivtrafikmyndigheter inte ansvarar för och som därför inte är relevant för dessa. En sådan fråga kan exempelvis gälla tillgängligheten på spårvagnar eller vissa typer av idrottsanläggningar. Detta justeras för i poängberäkningen.

En metod att beakta kommuners olika förutsättningar är att analysera resultaten utifrån Sveriges kommuner och Landstings (SKL) kommuntypsindelning. På webbplatsen är det möjligt att jämföra kommuner utifrån kommuntyp. 

Vad händer med resultaten?

Resultaten presenteras i sin helhet på denna webbplats tillsammans med en sammanfattning av de aggregerade resultaten på nationellnivå. Resultaten presenteras även på kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Kommunuppföljningen utgör en viktig del i Myndigheten för delaktighets samlade uppföljning av funktionshinderspolitiken.

Hur får jag tag på data från kommunuppföljningen?

På kommun- och landstingsdatabasen Kolada finns möjlighet att ladda ner data från uppföljningen och göra vidare analyser. Där finns även färdiga statistikpresentationer för varje uppföljningsområde. Du når kommun-och landstingsdatabasen på www.kolada.se. Statistikpresentationerna nås även genom denna webbplats och ligger under fliken ”Verktyg” under rubriken ”Kolada”.

Hur ofta genomförs kommunuppföljningen?

Enkäterna skickas ut årligen. En viktig del i uppföljningen är att kunna följa arbetet med att skapa förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning över tid samt att ge kommuner och kollektivtrafikmyndigheter möjligheten att följa sitt utvecklingsarbete.

Information om kommande enkätutskick presenteras på www.mfd.se när datum fastställs.

Kan jag svara på enkäten i efterhand?

Det finns ingen möjlighet att besvara enkäterna efter det att svarsdatumet passerat. Det finns inte heller någon möjligt att korrigera svar i enkäterna efter att enkäterna stängts. 

Jag tycker inte att min kommuns svar stämmer

Enkäterna har skickats ut via mail till info-/registratorsadresser med hänvisning till lämplig person på ansvarig förvaltning. Kommunerna och kollektivtrafikmyndigheterna ansvarar själva för hur besvarandet av enkäterna samordnas. Myndigheten för delaktighet har inte möjlighet att bearbeta synpunkter gällande hur frågorna borde vara besvarade.

Vart vänder jag mig med synpunkter?

Vid synpunkter eller frågor om uppföljningen går det bra att kontakta Myndigheten för delaktighet per epost till kommunuppfoljning@mfd.se eller per telefon på 08 600 84 35.

Vad är tillgänglighet och delaktighet?

Tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet. Grundtanken med tillgänglighet är att utforma samhället så att alla kan delta på lika villkor – oavsett funktionsförmåga. Med fysisk tillgänglighet menas att den byggda miljön ska kunna användas och förstås av alla oavsett funktionsförmåga. Det gäller både inne- och utemiljö. Fysisk tillgänglighet innebär till exempel att kunna besöka och vistas i offentliga miljöer såsom kommunhus och skola, kunna ta del av idrottsanläggningar och använda sig av kollektivtrafiken.

Hinder i den fysiska tillgängligheten kan exempelvis vara trösklar, allergiframkallande växter och avsaknad av utrop. Utöver den fysiska miljön kan också verksamheters utformning vara tillgängliga och skapa förutsättningar för delaktighet. Det kan exempelvis handla om tillgänglig undervisning i skolan, webbplatsers samt IT-tjänsters tillgänglighet eller tillgänglig information.

Mer information om vad tillgänglighet kan innebära i olika verksamheter och situationer finns på Myndigheten för delaktighets webbplats www.mfd.se. 

Senast granskad: 2015-05-12