Delaktighetsdagen hela året

Delaktighetsdagen den 1 december arrangerades av Myndigheten för delaktighet för fjärde året i rad. Dagen innehöll många inspirerande exempel och samtal om hur delaktighet ska vara i fokus. Inte bara för en dag utan året om och i hela samhället, alltid och för alla.

Konferensen direktsändes via webben och inleddes av Malin Ekman Aldén, tillförordnad generaldirektör för Myndigheten för delaktighet, MFD, som hälsade 300 deltagare från myndigheter, kommuner, intresseorganisationer och representanter från flera departement välkomna.  Dagens agenda sattes - vikten av ett samhälle som är tillgängligt för alla och där hinder för delaktighet identifieras och undanröjs.

Linda Ahlgren, MFD, presenterade vilka förbättringar som skett i levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättningar under den senaste perioden med nuvarande strategi för funktionshinderpolitiken 2010-2016. En ny strategi är nu ute på remiss och ska börja gälla 2017.

En viktig förutsättning för att full delaktighet ska bli en naturlig del i samhällsbygget är att ha ett ledningssystem som stödjer arbetet. Magnus Lagercrantz, MFD, pratade om vikten av att få till ett system som tar hänsyn till perspektivet med delaktighet från början.

Tre myndigheter som arbetar aktivt med att få in delaktighetsperspektivet i sin verksamhet är Kulturrådet, Arbetsmiljöverket och Arbetsförmedlingen. Karin Westling, Kulturrådet, presenterade hur möjligheterna för personer med funktionsnedsättning har kunnat förbättras genom att ställa krav vid ansökningar av kulturbidrag. Martin Kruse, Arbetsförmedlingen, beskrev hur de genom att ställa krav i upphandlingar kan styra underleverantörer att öka delaktigheten, något som också genomsyrar organisationen internt. Mirja Johansson, Arbetsmiljöverket, gav exempel på hur man genom systematiskt arbete kan förbättra delaktigheten.

Helen Rojas och Ann Bjellert från Botkyrka kommun pratade om hur de tillsammans har tagit fram ett gemensamt styrdokument som sammanfattar och prioriterar alla perspektiv. Jämlikhet är det övergripande paraplyet och de mänskliga rättigheter för alla invånare är grunden. Då blir det ”enklare att göra rätt” sammanfattade Botkyrka kommun.

Förmiddagen innehöll också ett panelsamtal med Maria Johansson, Lika Unika, Lars Berge-Kleber, Handikappförbunden, Eva Olofsson, Sveriges kommuner och landsting och Malin Ekman Aldén, MFD. Alla var eniga om vikten av att i samhällsplaneringen ha med tankarna om delaktighet som en naturlig byggsten.

Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare på Socialdepartementet, pratade om vikten av ett samhälle som är universellt utformat.

Eftermiddagen ägnades åt temadialog där de strategiska samråden diskuterade hur man kan utveckla och effektivisera arbetet mot ett samhälle med full delaktighet för alla, oavsett funktionsförmåga.

Publicerad: 2016-12-07