Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) fyller 10 år i år

Konventionen fokuserar på icke-diskriminering och formulerar nödvändiga åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna använda sina rättigheter.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av FN:s generalförsamling 2006. Konventionen trädde i kraft i Sverige den 14 januari 2009. Hittills har 166 stater ratificerat konventionen.

Idag utformas funktionshinderspolitiken alltmer utifrån ett rättighetsperspektiv.

Myndigheten för delaktighet arbetar för att kunskaperna och medvetenheten om innehållet i FN-konventionen ska öka. 

Mänskliga rättigheter

1948 antog Förenta Nationerna, FN, en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna (förkortas ofta MR). Rättigheterna reglerar relationen mellan statsmakten och individen och fastställer skyldigheter som staten har gentemot individen.

FN-stadgan

24 oktober 1945 trädde FN-stadgan ikraft. Därför har FN utlyst 24 oktober till internationella FN-dagen.

Stadgan reglerar FN:s uppgifter, befogenheter, arbetsordning och organisation.

Publicerad: 2016-10-24