Kunskapsmaterial för dagligvaruhandeln om kognitiva svårigheter

Myndigheten för delaktighet tar fram ett kunskapsmaterial med enkla tips om hur dagligvaruhandeln kan underlätta för personer med kognitiva svårigheter och demens.

– Vi vill erbjuda dagligvaruhandeln större kunskap och medvetenhet om vilka hinder personer kan möta när de handlar. Många personer med demens upplever stora problem när de handlar mat och många är beroende av stöd från anhöriga. Det går att göra mycket med enkla medel och vi vill visa hur butikspersonal kan påverka personers vardag i positiv riktning, säger Monica Rydén, projektledare och utredare på Myndigheten för delaktighet.

Projektet sker i nära samverkan med Svenskt Demenscentrum, Demensförbundet, Anhörigas riksförbund och Alzheimersföreningen.

– Samverkan med dessa är en förutsättning för att kunskapsstödet ska bli relevant och så bra som möjligt, framhåller Monica Rydén.

Demensförbundet och andra intresserade ska kunna uppvakta och informera butiksägare och anställda utifrån kunskapsmaterialet.

– Det är en del av projektet men vi ser nu över andra möjligheter att nå ut till dagligvaruhandeln, säger Monica Rydén.

Om projektet

Kunskapsmaterialet ska vara klart i december 2016. Det tas fram inom ramen för ett regeringsuppdrag som handlar om att beskriva hur levnadsvillkoren ser ut för personer med demenssjukdom samt öka allmänhetens kunskap om deras situation. Uppdraget är en del i regeringens kunskapssatsning under 2016 inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.

Antalet som insjuknar i demens ökar

Varje år insjuknar uppemot 25 000 personer i en demenssjukdom. De allra flesta är äldre. Var femte person över 80 år får demens. Antalet demenssjuka i Sverige beräknas till närmare 160 000 personer, en siffra som kommer att stiga i takt med att den äldre befolkningen ökar i antal.

– Till detta kan vi lägga till ett stort antal personer med andra funktionsnedsättningar som medför kognitiva svårigheter, till exempel afasi, utvecklingsstörning och neuropsykiatriska diagnoser. Även dessa berörs av det kunskapsstöd som vi tar fram, säger Monica Rydén.

Demens kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra kognitiva förmågor som påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden. Sammantaget leder symptomen till att personen har svårt att klara av sin tillvaro utan stöd från andra.

Publicerad: 2016-08-18