MR-utbildning och allmänna kommentarer – nytt i konventionsuppdraget

Myndigheten för delaktighet har fått i uppdrag av regeringen att informera om FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

FN-konventionen ska främja, skydda och säkerställa mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning. Konventionen utgår från grundläggande principer som jämlikhet och icke-diskriminering. Konventionen bygger på förståelsen att funktionshinder går att förebygga och ta bort genom att förändra i miljö och omgivning.

Myndigheten för delaktighet ska, tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen, öka kunskaperna och medvetenheten om innehållet i konventionen. Barnombudsmannen ska bistå med stöd. Som ett led i arbetet har vi översatt kommitténs två första allmänna kommentarer till svenska och inlett arbetet med att översätta kommentarerna 3 och 4.

Nya allmänna kommentarer

Kommentarerna förtydligar och fördjupar innehållet i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Kommentar nummer 1 avser artikel 12 Likhet inför lagen och kommentar två avser artikel 9 Tillgänglighet.

Det har nyligen tillkommit ytterligare två allmänna kommentarer. Kommentar nummer 3 som avser artikel 6 om kvinnor och flickor med funktionsnedsättning och nummer 4 som avser artikel 24 om rätten till inkluderande utbildning.

MR-utbildning för offentliganställda

Sedan 15 juni finns en webbutbildning i mänskliga rättigheter som riktar sig till alla offentliganställda. Det är Uppsala universitet som, på uppdrag av regeringen, står bakom utbildningen. Man samarbetar bland andra med Myndigheten för delaktighet och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Utbildningen kommer att kompletteras med nya avsnitt kring konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Kurserna presenteras på webbplatsen MR-forum. MR-forum informerar om aktuella utbildningar och kurser i mänskliga rättigheter, forskning om mänskliga rättigheter samt verktyg, stöd och metoder i arbetet med mänskliga rättigheter i statlig verksamhet.

Publicerad: 2016-09-09