Nytt regeringsuppdrag om att granska direktivförslag för tillgänglighetskrav

Myndigheten för delaktighet ska utreda vilka konsekvenser EU-kommissionens förslag till tillgänglighetsdirektiv för med sig om de införs.

En analys ska göras av vilka åtaganden och ekonomiska konsekvenser som direktivet kan innebära för stat, kommun och privata aktörer samt personer med funktionsnedsättning och äldre personer i Sverige.

Uppdraget ska slutredovisas senast 15 november 2016.

Publicerad: 2016-06-03