Räkna på insatser i hemtjänsten med välfärdsteknologisnurran

Välfärdsteknologisnurran är ett verktyg som stödjer en enskild kommun att göra kalkyler för investeringar och effektiviseringar när man inför välfärdsteknik.

Att erbjuda hemtjänst för sina invånare är ett av kommunernas viktigaste uppdrag. Digitaliseringen i samhället skapar nya möjligheter för individen att leva tryggt och självständigt. Samtidigt står kommunerna inför ett antal utmaningar. Antalet personer som beviljas hemtjänst ökar, medellivslängden ökar och kommunerna behöver säkerställa personalförsörjningen. Myndigheten för delaktighet har tagit fram ett verktyg – välfärdsteknologisnurran – som hjälper kommuner att kalkylera kostnader och effektiviseringar vid implementering av välfärdsteknik.

Välfärdsteknologisnurran beräknar kostnader och effektiviseringar

Välfärdsteknologisnurran bygger på en enkel modell som drar generella slutsatser från beräkningar av kostnader och effektiviseringar. Beräkningarna bygger på studier från Västerås Stad, Göteborgs stad och Hudiksvalls kommun. I verktyget finns förinställda nyckeltal som bland annat visar antal personer som har hemtjänst i kommunen, kostnader för resor och uppgifter om befolkningstätheten. Genom att ändra de förinställda värdena kan man göra egna beräkningar för kostnader och effektiviseringar vid införande av välfärdsteknik.

I dagsläget går det att räkna på två typer av e-hemtjänster: nattillsyn med hjälp av webbkamera och tillsyn under dagtid baserat på videokommunikation.

Ökad delaktighet och förbättrade levnadsvillkor

Välfärdsteknik kan öka delaktighet och förbättra levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Erfarenhet visar att personer som har e-hemtjänst kan leva mer självständigt och att efterfrågan på stöd delvis minskar. Vetskapen om att man enkelt kan få kontakt via e-hemtjänsten kan göra att man känner sig tryggare och på så sätt minskar behovet av inplanerade insatser.

Med e-hemtjänst och välfärdsteknik kan personalen tillbringa en större del av sin arbetsdag i kontakt med brukarna, antingen fysiskt eller digitalt. Traditionella hemtjänstinsatser kan innebära  att en förhållandevis stor andel av tiden består av transport till och från brukaren. Det är inte ovanligt med  15-20 minuters restid för ett tillsynsbesök.

Publicerad: 2016-12-21