Resultat från Rivkrafts enkät om deltagande och delaktighet i demokratin

Enkäten om deltagande och delaktighet i demokratin mellan de allmänna valen besvarades av 1 218 personer med funktionsnedsättning.

I enkäten ställdes frågor om hur viktigt man tycker att det är att vara med i fackliga föreningar eller andra organisationer. Det ställdes även frågor som handlade om delaktig i föreningar eller om det finns hinder som gör att man inte kan vara så aktiv som man vill.

Undersökningen Rivkraft tar reda på vad som fungerar bra eller dåligt och vilka förändringar som behöver göras för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Fyra till sex gånger om året läggs enkäter ut på webben. Enkäterna utgår från de prioriterade områdena i funktionshinderstrategin för Sverige 2011–2016.

Publicerad: 2016-08-22