Tillgänglig utbildning

Studenter sitter vid ett bord i ett bibliotek. Det finns böcker och en dator på bordet.

Andelen studenter med funktionsnedsättning vid universitet och högskolor har ökat något. För att alla, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter till utbildning krävs ett tillgängligt utbildningsystem på alla nivåer.

Det krävs allt högre kvalifikationer för att få ett arbete. Arbetslöshet och utanförskap drabbar främst dem med lägst utbildningsnivå. Personer med funktionsnedsättning är överrepresenterade i den gruppen. Men ett långsiktigt hållbart samhälle har inte råd att slösa med resurser genom att exkludera personer med funktionsnedsättning. Tillgången till vuxenutbildning och möjligheter att studera vid universitet eller högskola kan spela stor roll för jämlikheten.

Andelen studenter med funktionsnedsättning ökar

Andelen studenter med funktionsnedsättning har ökat något de senaste åren. I Universitets- och högskolerådets undersökning Eurostudent V från 2015 angav 17 procent av studenterna att de hade en funktionsnedsättning. Det är nära sex procentenheter högre än 2012.

Tillgänglighet och anpassningar

För att studenter med funktionsnedsättning ska kunna tillgodogöra sig undervisning på lika villkor som andra behöver tillgängligheten säkerställas i undervisningen samt i de digitala systemen, examinationerna och lokalerna. Det bör gå att få tillgång till kursplaner i god tid, extra skrivtid, hörselslingor, talsyntes och uppläsningsprogram.

På Uppsala universitet uppmärksammade man att allt fler studenter behövde någon form av anpassning i sina studier. Universitetet är först i landet med att specialanpassa en tentalokal. Lokalen ska vara klar efter juluppehållet 2016.

Senaste uppföljningen av funktionshinderspolitiken

Tillgängligheten generellt har förbättrats på universiteten och högskolorna. Det visar Myndigheten för delaktighets uppföljning av strategiperioden för funktionshinderspolitiken 2011-2016.

På många universitet och högskolor ingår tillgänglighet som krav vid upphandlingar och man har avsatt medel i budgeten för att förbättra den generella tillgängligheten. En allt större andel har också utsett samordnare för tillgänglighetsarbetet. Att förebygga och undanröja hinder ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Men inom vissa specifika områden har tillgängligheten dock försämrats. Till exempel när det gäller skriftlig information och kommunikation, handlingsplaner för tillgänglighetsarbetet och inventeringen av lokaler.

Tillgängligheten i grundskolorna brister också

I Skolverkets undersökning Tillgängliga lärmiljöer? som presenterades 5 oktober framkommer att de flesta grundskolor inte är tillräckligt anpassade för elever med funktionsnedsättning.  Studien visar att "alltför många huvudmän och skolor i realiteten inte ger tillräckliga förutsättningar för att lärmiljön ska vara pedagogiskt, socialt och fysiskt tillgänglig för elever med funktionsnedsättning”.

Publicerad: 2016-10-11