Yttrande över betänkandet Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering och byggande (SOU 2015:109)

Myndigheten för delaktighet anser att betänkandets fokus kan försvaga möjligheten till delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Planprocessutredningens förslag till åtgärder fokuserar på stegen i den kommunala planeringsprocessen. Myndigheten anser att detta fokus riskerar att försvaga möjligheten till delaktighet för personer med funktionsnedsättning eftersom överväganden som avser tillgänglighet och användbarhet i byggnader och byggd miljö begränsas till tekniska egenskaper.

Publicerad: 2016-03-31