Yttrande över Boverkets förslag till ändring i byggreglerna

Myndigheten för delaktighet har en del synpunkter på Boverkets förslag om ändringar i byggreglerna.

Myndigheten för delaktighet är positiv till förtydliganden och klargöranden i Boverkets förslag men avstyrker några föreslagna förändringar och nytolkningar.

Publicerad: 2016-03-11