Yttrande över förslag om stöd och hjälp att ta ställning till vård- och omsorgsinsatser – SOU 2015:80

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslagen som presenteras i SOU 2015:8. Det behövs tydliga regelverk och föreskrifter inom området.

Det bör säkerställas att personer med nedsatt beslutsförmåga kan få stöd och hjälp vid ställningstaganden till vård- och omsorgsinsatser. Frånvaron av reglering kan missgynna svagare grupper i samhället och medföra ojämlikt bemötande. Bristande kommunikation kan innebära risk för att en person inte får den vård och omsorg som är mest relevant för honom eller henne.

Publicerad: 2016-04-13