Yttrande över förslag till föreskrifter om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden

Myndigheten för delaktighet tillstyrker Boverkets förslag till föreskrifter men lämnar särskilda synpunkter på ansökningsblanketterna. 

Myndigheten för delaktighet har tagit del av Boverkets förslag till föreskrifter om att stödja förbättringar av omgivning och utomhusmiljöer i eller i anslutning till bostadsområden med socioekonomiska utmaningar.

Myndigheten bygger sina synpunkter på fyra nyckelbegrepp för funktionshinderspolitiken. Dessa är tillgänglighet, förhållningssätt, inkludering och användbarhet.

Publicerad: 2016-06-07