Yttrande över utredning om förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola SOU 2015:81

Myndigheten för delaktighet betonar i yttrandet över utredningen SOU 2015:81 att elever har rätt att få extra anpassningar och särskilt stöd i skolan.

Myndigheten tillstyrker förslagen i sin helhet, men lämnar kommentarer kring vissa enskilda förslag och frågeställningar som känns särskilt viktiga ur ett funktionshindersperspektiv.

Publicerad: 2016-03-02