Yttrande över utredning om Barnkonventionen

Myndigheten för delaktighets remissvar till Socialdepartementet över SOU 2016:16 Barnkonventionen blir svensk lag.

Myndigheten för delaktighet tillstyrker utredningens förslag men lämnar några synpunkter och kompletterande förslag. En av synpunkterna är att funktionshindersperspektivet borde genomsyra hela utredningen. 

Publicerad: 2016-10-31