Yttrande över utredningen Välja yrke (SOU 2015:97)

Myndigheten för delaktighet tillstyrker förslagen i utredningen Välja yrke, men saknar funktionshindersperspektivet i flera av analyserna och förslagen.

Publicerad: 2016-03-02