Gemensam avsiktsförklaring för Agenda 2030

Myndigheten för delaktighet (MFD) är en av 40 myndigheter som i veckan har skrivit under en gemensam avsiktsförklaring för att ta ställning för arbetet att nå målen i Agenda 2030.

Agenda 2030 omfattar 17 globala mål för hållbar utveckling. Agendan antogs i september 2015 av världens ledare i FN:s regi. Målen syftar till att göra framsteg inom områden som hälsa och utbildning, jämställdhet och en hållbar miljö. Tillsammans ska världens länder samarbeta för att nå målen senast 2030.

I januari 2016 etablerades ett forum för samverkan för Agenda 2030. I detta forum bidrar svenska myndigheter med expertkunskap om hur Sverige kan driva arbetet för en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling som konkretiseras i de 17 målen. För att understryka vikten av att arbeta mot dessa mål har 40 myndighetschefer gått tillsammans och undertecknat en gemensam avsiktsförklaring för hållbar utveckling. En prioriterad fråga under 2017 är att hitta sätt att mäta hur de globala målen kan uppnås.

- Vi kommer att inkludera Agenda 2030 som ett perspektiv i prioriteringar
och styrning inom ramen för MFD:s verksamhetsplan och uppföljning. Den ska bland annat  genomsyra det nya uppföljningssystemet för funktionshinderspolitiken som vi utvecklar, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet.

Agenda 2030 handlar om att med mänskliga rättigheter som bas verka för en nationellt och internationellt hållbar framtid. Vissa grupper i samhället lever under särskilt utsatta omständigheter och löper ökad risk för diskriminering och utanförskap. En sådan grupp är personer med funktionsnedsättning. Globalt rör det sig om nära en miljard människor, varav många i dag lever i extrem fattigdom.

MFD välkomnar Agenda 2030 och det faktum att personer med funktionsnedsättning uttryckligen nämns i agendan. Agendan befäster vikten av att utforma samhället så att alla kan delta, och att befintliga hinder för delaktighet undanröjs genom generella lösningar i samhället.

Genom att underteckna den gemensamma avsiktsförklaringen för Agenda 2030 vill vi särskilt markera vårt engagemang och åttagande att bidra till att alla, oavsett funktionsförmåga, finns med i arbetet för en långsiktig hållbar värld.

Publicerad: 2017-01-27