Yttrande över betänkande om gymnasieutbildning

Myndigheten för delaktighet anser att förslagen i betänkandet främjar utbildning på lika villkor för alla, men funktionshindersperspektivet behöver bli tydligare.

Publicerad: 2017-03-03