Yttrande över betänkande om problematisk elevfrånvaro (SOU 2016:94)

Myndigheten för delaktighet saknar funktionshindersperspektiv i analysen av förslagen i betänkande om elevers frånvaro.

Myndigheten för delaktighet delar utredarens beskrivning av svårigheterna som elever med funktionsnedsättning möter i skolan. Svårigheter som ibland leder till att eleverna inte kommer till skolan.

Det framgår dock inte hur utredningens förslag påverkar situationen för elever med funktionsnedsättning som har eller riskerar att få en frånvaroproblematik.

Publicerad: 2017-05-10