Yttrande över skolkostnadsutredningen SOU 2016:66

Myndigheten för delaktighet anser att förslag i SOU 2016:66 riskerar att förstärka en utveckling mot särlösningar som kan segregera elever i behov av särskilt stöd.

Myndigheten för delaktighets synpunkter gäller förslagen om tilläggsbelopp för särskilt stöd samt friskolor inriktade på elever i behov av särskilt stöd.

I övrigt tillstyrker myndigheten utredningens förslag om antagning av elever till fristående förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Övriga förslag lämnas okommenterade.

Publicerad: 2017-03-01