Yttrande över utredning om en inkluderande kulturskola

Myndigheten för delaktighets lämnar synpunkter på utredningen om kulturskola utifrån artikel 30 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Myndigheten för delaktighet anser att kulturskolan är viktig för att öka delaktigheten och välkomnar utredningens uppdrag och syfte att åstadkomma en ökad jämlikhet i tillgången till kulturskolans verksamheter.

Barn och unga med funktionsnedsättning tar del i kultur- och fritidsaktiviteter i lägre utsträckning än andra. Hinder för delaktighet är bland annat bristande socioekonomiska förutsättningar, bristande tillgänglighet samt begränsat utbud av särskilt anpassade aktiviteter. 

Myndigheten anser att hinder för delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter hos barn och unga med olika typer av funktionsnedsättning behöver kartläggas ytterligare.

Publicerad: 2017-02-22