Yttrande över utredningen Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet

Myndigheten för delaktighet anser att rättighets- och funktionshindersperspektiv saknas i utredningen om entreprenörskap i tjugoförsta århundradet.

Modern entreprenörsanda och innovation inom företagsamhet borde handla om att i ökad utsträckning få ut personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden.  I enlighet med målen som har satts upp i Agenda 2030 och speciellt målen som kopplar till hälsa, vård, migration och miljö.

Publicerad: 2017-02-01