Arbetet med att öka den fysiska tillgängligheten går långsamt

Hinder för full delaktighet ska identifiera och undanröjas, men arbetet går långsamt visar Myndigheten för delaktighets årliga uppföljning av funktionshinderspolitiken.

Ett av regeringens mål för funktionshinderspolitiken är att samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga i samhällslivet.

Riksdagen har nyligen beslutat om att bristande tillgänglighet kan klassas som diskriminering. Tillägget i diskrimineringslagen gäller från 1 januari 2015.

Många hinder är enkla att åtgärda men enklast av allt är att göra rätt från början. I all planering och i allt genomförande ska man utgå ifrån att människor är olika och har olika förutsättningar, behov och önskemål. Det som är nödvändigt för många är bra för alla.

Publicerad: 2014-07-29