Årets bubblare - intervju med Migrationsverket

Myndigheten för delaktighet delar idag 10 december ut utmärkelsen Årets bubblare till den myndighet som under året tagit störst kliv framåt i tillgänglighetsarbetet.

Myndigheten för delaktighet delar idag, 10 december, ut utmärkelsen Årets bubblare till den myndighet som under året tagit störst kliv framåt i arbetet för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället. I år går utmärkelsen till Migrationsverket.

– Frågan är viktig för mig personligen och utmärkelsen ger energi åt dem som arbetar med frågorna och dessutom bidrar det till en medvetenhet om frågorna i organisationen i stort, säger Anders Danielsson, generaldirektör för Migrationsverket.

År 2011 utsåg regeringen 22 myndigheter med ett särskilt ansvar för funktionshinderspolitiken. Dessa myndigheter har satt upp delmål inom sina respektive verksamhetsområden. Migrationsverkets delmål är att öka tillgängligheten till myndighetens lokaler och se till att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av myndighetens information och tjänster. Dessutom finns ett inriktningsmål om att stärka kompetensen om behov och förutsättningar för personer med funktionsnedsättning, ett mål som gäller alla myndigheter inom rättsväsendet.

Målen ska följas upp varje år och effekten av insatserna ska vara mätbara. Varje år rapporterar myndigheterna till regeringen och Myndigheten för delaktighet om hur de arbetat för att uppnå sina delmål. Sedan får myndigheterna återkoppling av Myndigheten för delaktighet och den myndighet som gjort mest framsteg under ett år får utmärkelsen Årets bubblare.

Kritik och kris

Senaste året har Migrationsverkets arbete tagit rejäl fart men dessförinnan var läget ett annat. Migrationsverket fick ta emot en hel del kritik, bland annat för att inte ha mätt insatserna tillräckligt bra och att återrapporteringen försämrats. Patrik Ernfridsson, som tillsammans med Peter Eriksson samordnar arbetet med delmålen på myndigheten, pratar om den kris han upplevde i arbetet då.

­– Vi satte oss ner på myndigheten och funderade över hur vi skulle kunna ta oss vidare i arbetet. Vi fick då stöd av Handisam (numera Myndigheten för delaktighet).

Migrationsverket, som har cirka 5000 medarbetare utspridda på ett 60-tal orter i landet, bestämde sig för att sätta ribban högt.

­­­­– Vi beslutade att vi skulle inventera samtliga våra administrativa lokaler, vilket nu är genomfört. Det var en jätteuppgift att ta sig an detta och nu ska bristerna åtgärdas och vi håller på med en stor upphandling inför detta. Vi har också etablerat nya tillgängliga lokaler på fem orter i landet, säger Peter Eriksson.

Han berättar att myndigheten har ett stort tryck på sig och att man förbereder sig för att ta emot rekordmånga asylsökande.

– Vi skaffar hela tiden nya lokaler, byter lokaler och växer hela tiden. Utmaningen är att fortsätta erbjuda bra funktionella och tillgängliga lokaler.

En annan utmaning har varit att öka tillgängligheten till myndighetens information, kommunikation och tjänster. Med hjälp av tillgänglighetskonsulter har myndigheten bland annat tagit fram en ny tillgänglig webbplats och arbetat med språket och informationsstrukturen för att göra det enklare för besökarna att hitta både till myndighetens e-tjänster och till den information som de söker.

Mätning och återrapportering

En förutsättning för att man ska kunna följa en utveckling i arbetet med delmålen är att de ska gå att mäta, något som myndigheten förbättrat.  

 – Det är viktigt att kunna se att myndigheten rör sig åt rätt håll och då är det viktigt att kunna mäta insatserna, säger Anders Danielsson. 

Migrationsverket har också förbättrat återrapporteringen om hur man arbetar med delmålen. Den visar tydligt vad som är gjort och förväntade effekter av dessa åtgärder.

– När vårt tidigare sätt att rapportera brast var det också svårt för ledningen att förstå vad som hade gjorts och vad arbetet handlade om, men nu är det lätt, säger Anders Danielsson. 

– Och det är lätt att lämna över till andra inom organisationens olika verksamheter som ska redovisa för sina delar i återrapporteringen, inflikar Patrik Ernfridsson.  

Löpande bereds arbetet i ledningen i olika steg och det gör att Anders Danielsson och övriga i ledningen blir medvetna och påminns om att tillgänglighet är en ständig pågående fråga.

Idag är Migrationsverket en myndighet med ett huvudkontor indelade i verksamhetsområden. Vid årsskiftet går myndigheten in i en ny regionaliserad organisation i med ett huvudkontor och serviceansvar på 11 fullserviceorter i landet.   

– Lokalerna på dessa orter ska vara tillgängliga och som förebild har vi huvudkontoret i Norrköping, säger Peter Eriksson.

Engagemang viktigt

Anders Danielsson lyfter fram det kraftfulla engagemang som Peter Eriksson och Patrik Ernfridsson och andra visat i arbetet med uppdraget.

– Jag brukar säga att de som engagerar sig bestämmer, de brukar ju få fram sin vilja.

Utmaningen nu är att hitta fler engagerade människor inom organisationen så att de kan bli experter på sina områden, menar Patrik Ernfridsson.

Migrationsverket har påbörjat ett arbete för att stärka kompetensen på myndigheten kring tillgänglighet samt förutsättningar och behov hos personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighet finns med i myndighetens värdegrund och vid enhetsmöten, arbetsplatsträffar, utbildningar och annat har kollegor fått diskutera olika fall utifrån olika vardagssituationer.

– Det går ju inte i en så här stor organisation att få alla att bli medvetna på en gång, men långsamt öppnas medvetenheten hos allt fler. Vi har jobbat på så många fronter, vi har varit runt och tjatat inom organisationen och förklarat varför tillgänglighet är viktigt, säger Patrik Ernfridsson.

En nyckelfaktor för ett fortsatt framgångsrikt arbete är ledningens engagemang, framhåller Anders Danielson.

– Vi har ju ett uppdrag och då är det bara att genomföra det. Jag har en personlig koppling till frågorna, jag har en bror som har en funktionsnedsättning och en vän som är förlamad från bröstet och nedåt sedan han var 18 år. Beslut fattas ju inte bara rationellt utan också utifrån erfarenheter. Frågan är viktig för mig personligen, säger Anders Danielsson och tillägger:

– Att arbeta med tillgänglighet är väl satsade pengar. Och staten har ett särskilt ansvar att vara ett föredöme.

Myndighetens för delaktighets motivering till Årets Bubblare:

Migrationsverket har på ett föredömligt sätt tagit ett helhetsgrepp kring uppdraget och genomfört starka insatser på flera nivåer för att nå delmålen. Myndigheten har satsat på kompetenshöjning hos personalen, inventerat samtliga lokaler och på ett exemplariskt sätt ökat tillgängligheten till myndighetens information och kommunikation, bland annat genom att ta fram en ny tillgänglig webbplats.

Ta del av samtliga 22 strategiska myndigheternas rapporter om hur de arbetar med sina delmål för funktionshinderspolitiken. Se länk nedan.

Publicerad: 2014-12-10