Barn och unga med funktionsnedsättning - en kvalitativ undersökning

Djupintervjuer har genomförts med ett 20-tal barn med funktionsnedsättning. Barnen har många olika insatser från samhället, men får alltför sällan själva komma till tals.

I undersökningen intervjuas flickor och pojkar med olika typer av funktionsnedsättningar samt deras vårdnadshavare.

Barn med funktionsnedsättning har lite inflytande i beslut som rör dem själva. Skolan ger ofta inte det stöd barnen har behov av. Många barn är ensamma med passiv fritid. Det finns stora kunskapsbrister hos de vuxna som möter barn och unga med funktionsnedsättning.

Undersökningen ingår som en del i regeringsuppdraget Barn äger och i Myndigheten för delaktighets uppföljning av funktionshinderspolitiken 2014. Den har genomförts av företaget Augur marknadsanalys på uppdrag av Myndigheten för delaktighet.

Regeringsuppdraget Barn äger redovisades till Socialdepartementet 31 mars 2014.

Publicerad: 2014-06-20