Insatser under skoltiden kan underlätta inträde på arbetsmarknaden

Situationen på arbetsmarknaden är fortsatt kritisk för många med funktionsnedsättning. De insatser som gjorts har inte räckt till.

Skillnaderna mellan grupperna har minskat något jämfört med 2008 men det är fortfarande mycket som återstår att göra. Det visar årets uppföljning av funktionshinderspolitiken, Hur är läget 2014.

Utbildning är den i särklass viktigaste förutsättningen för att komma in på arbetsmarknaden. Det finns en klar och entydig koppling mellan misslyckanden i grundskolan och gymnasieskolan och misslyckanden på arbetsmarknaden. Elever som inte får stöd trots att de behöver det uppvisar lägre måluppfyllelse, trivs sämre och hoppar oftare av studierna.

Det finns flera metoder, strategier och produkter att använda för att underlätta och kompensera för funktionsnedsättningar såväl i skolan som i arbetslivet.

Publicerad: 2014-07-08