Remissvar om ändring av parkeringstillstånd i trafikförordningen

Myndigheten för delaktighet stöder förslagen men betonar vikten av att ha ett helhetsperspektiv på området för en rättssäker och enhetlig lagstiftning.

Remissens handlar om förslag till ändring i trafikförordningen (1998:1276) och vissa andra frågor rörande parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.

Bakgrunden till remissen är att en arbetsgrupp har gjort en översyn av reglerna om parkeringstillstånd. Gruppen har lagt fokus på den praktiska användningen av reglerna vid utfärdande av tillstånd. Anledningen är att det förekommit vissa gränsdragningsproblem i bedömningen.

Publicerad: 2014-05-23