Remissvar om förändrad assistansersättning (SOU 2014:9)

Myndigheten för delaktighet avstyrker utredningens förslag och efterlyser en mer heltäckande utredning.

Myndigheten för delaktighet stödjer utgångspunkterna för utredningen, att det är viktigt att ha en långsiktigt hållbar kvalitetsutveckling och finansiering av personlig assistans. Men vi anser att utredningen saknar tillräckligt säkra underlag för att ligga till grund för förändringar i assistentersättningen.

Publicerad: 2014-06-26