Yttrande över betänkandet Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering

Betänkandet är väl utformat men saknar koppling till ändringarna som införs i diskrimineringslagen fr.o.m. den 1 januari 2015.

För Myndigheten för delaktighet (MFD) är den nya diskrimineringsformen ”bristande tillgänglighet” av särskilt intresse. Vi anser att förslagen i betänkandet bör utgå från den lagstiftning som börjar gälla inom kort och inte den som endast gäller i ytterligare tre månader. 

Publicerad: 2014-09-29