Yttrande över utredningen Våld i nära relationer – en folkhälsofråga

Bedömningarna och förslagen i utredningen är bra och väl motiverade med det saknas analys av vilka konsekvenser förslaget får för personer med funktionsnedsättning.

Detta blir särskilt tydligt i avsnittet kring barn.

Det är känt att en stor andel av de barn som utsätts för våld eller bevittnar våld i nära relationer har någon form av funktionsnedsättning. Det finns behov av särskilda insatser för att förbättra situationen för dessa barn.

Myndigheten för delaktighet vill att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning lyfts fram på samma sätt som man väljer att lyfta fram Barnkonventionen.

Publicerad: 2014-11-03